C#.NET

کلاس decimal :


خاصیت

عملکرد

MaxValue

حداکثر مقداری که این نوع می تواند داشته باشد را تعیین می کند .

MinusOne

نشان دهنده یک عدد منفی است.

MinValue

حداقل مقداری که این نوع می تواند داشته باشد را تعیین می کند .

One

نشان دهنده عدد یک است.

Zero

نشان دهنده عدد صفر است.

متد

عملکرد

Add

دو عدد decimal را با هم جمع می کند

Ceiling

کوچکترین عدد صحیحی که بزرگتر یا مساوی عدد decimal باشد را برمی گرداند.

Compare

دو عدد decimal را با هم مقایسه می کند.

Divide

دو عدد decimal را با هم تقسیم می کند.

Equals

تعیین می کند دو مقدار decimal با هم مساوی هستند یا خیر .

Floor

عدد decimal را به نزدیکترین عدد صحیح به سمت بی نهایت منفی round می کند.

FromOA

Currency

عدد صحیح 64 بیتی که شامل OLE Currency است را به معادل عدد decimal تبدیل می کند.

GetBits

یک نمونه عدد decimal را به معادل باینری خود تبدیل می کند.

Multiply

دو عدد decimal را با هم ضرب می کند.

Negate

نتیجه ضرب یک عدد decimal با یک عدد منفی را بر می گرداند .

Parse

جهت تبدیل رشته به decimal می باشد . خروجی آن decimal است .

Reference

Equals

دو شی را به صورت Reference با هم مقایسه می کند .

Remainder

بعد از تقسیم دو عدد decimal باقی مانده را محاسبه می کند

Round

عدد decimal را به نزدیکترین عدد صحیح round می کند

Subtract

دو عدد decimal را با هم تفریق می کند.

ToByte

Decimal را به byte تبدیل می کند

ToDouble

Decimal را به double تبدیل می کند .

ToInt16

Decimal را به عدد 16 بیتی صحیح تبدیل می کند .

ToInt32

Decimal را به عدد 32 بیتی صحیح تبدیل می کند .

ToInt64

Decimal را به عدد 64 بیتی صحیح تبدیل می کند .

ToOACurrency

یک عدد decimal را به معادل OLE Currency تبدیل می کند که یک عدد صحیح 64 بیتی علامت دار است.

ToSbyte

Decimal را به sbyte تبدیل می کند .

ToSingle

عدد decimal را به رشته تبدیل می کند.

ToUInt16

Decimal را به عدد صحیح بدون علامت 16 بیتی تبدیل می کند .

ToUInt32

Decimal را به عدد صحیح بدون علامت 32 بیتی تبدیل می کند .

ToUInt64

Decimal را به عدد صحیح بدون علامت 64 بیتی تبدیل می کند .

Truncate

مقدار صحیح عدد decimal به جز مقدار اعشاری آن را بر می گرداند .

TryParse

یک رشته را به decimal تبدیل می کند خروجی آن bool است .

شی decimal همانند شی sbyte می باشد .

کلاس int :

 

Equals

دو شی از نوع int را با هم مقایسه می کند .

MaxValue

بیشترین مقداری که می توان در این متغیر گذاشت را تعیین می کند . برای مشاهده ی بیشترین مقدار می توان به صورت زیر عمل کرد .

MinValue

کمترین مقداری که می توان در این متغیر گذاشت را تعیین می کند .

Parse

جهت تبدیل رشته به عدد می باشد . خروجی آن int است .

RefrenceEquals

دو شی را به صورت Refrence با هم مقایسه می کند .

TryParse

یک رشته را تبدیل به عدد می کند که خروجی آن bool است .

/ 0 نظر / 43 بازدید