C#.NET

انواع داده ای :

نوع داده

عملکرد

Sbyte

صحیح 8 بیتی علامت دار

Byte

صحیح 8 بیتی بدون علامت

Char

کارکتری

Short

صحیح 16 بیتی علامت دار

Ushort

صحیح 16 بیتی بدون علامت

Int

صحیح 32 بیتی علامت دار

Uint

صحیح 32 بیتی بدون علامت

Long

صحیح 64 بیتی علامت دار

Ulong

صحیح 64 بیتی بدون علامت

Decimal

نوع دهدهی مقادیر 128 بیتی اند و برای محاسبات پولی به کار می روند

Bool

مقادیر true و false را می پذیرند

String

نوع رشته ای

Float

مقادیر اعشاری

Double

مقادیر اعشاری مضاعف

تعریف متغیر :

نوع دستیابی         نوع داده           نام متغیر ;

 

 

در C# هر متغیری قبل از استفاده باید دارای مقدار اولیه باشد

تعریف ثوابت :

روش اول :

 

 

روش دوم :

 

 

کلاس sbyte :

خاصیت

عملکرد

MaxValue

حداکثر مقداری که این نوع می تواند داشته باشد را تعیین می کند .

MinValue

حداقل مقداری که این نوع می تواند داشته باشد را تعیین می کند .

متد

عملکرد

Equals

تعیین می کند دو مقدار از نوع sbyte با هم مساوی است یا خیر .

Parse

جهت تبدیل رشته به sbyte می باشد . خروجی آن sbyte است .

ReferenceEquals

دو شی را به صورت Reference با هم مقایسه می کند .

TryParse

یک رشته را به sbyte تبدیل می کند خروجی آن bool است .

شی sbyte :

متد

عملکرد

CompareTo

جهت مقایسه کردن دو مقدار sbyte با هم می باشد .

Equals

تعیین می کند دو مقدار sbyte با هم مساوی هستند یا خیر .

GetHashCode

کد Hash مقدار را بر می گرداند .

GetType

نوع و فضای نام متغیر را بر می گرداند .

GetTypeCode

آخرین فضای نام متغیر را بر می گرداند .

ToString

مقدار را به رشته تبدیل می کند .

کلاس ها و شی های byte ، short ، ushort ، uint ، long ، ulong همانند sbyte می باشند .

/ 0 نظر / 36 بازدید