Ads path

Path های سلسله مراتبی در AD را گویند که به صورت یکتا به یک object اتصال پیدا می کنند که به صورت استاندارد به آن LDAP گویند . مثال : LDAP://dc=mycorp,dc=com

ADsPath به صورت برنامه ریزی شده progID را از LDAP به وسیله ی : و // شناسایی می کند مثال :

Domain = mydomain.mycorp.com

LDAP://dc=mydomain,dc=mycorp,dc=com

مثال : ADsPath ، DN و RDN ساختار زیر را بنویسید :

Domain = mycorp.com

Container = Users

User = Administrator

ADsPath = LDAP://cn=Administrator,cn=users,dc=mycorp,dc=com

DN = cn=Administrator,cn=users,dc=mycorp,dc=com

RDN = cn=Administrator

AD فقط از کلیدهای dc ، cn و ou استفاده می کند که این keycode ها در RFC 2253 می باشد .

Domain Component = dc – Common Name = cn – Organization Unit Name = ou

مثال : ADsPath مربوط به pre-sales و post-sales را بنویسید :

Domain = mycorp.com

OU = Finance & Sales

Sub-OU Sales = Pre-sales & Post-sales

LDAP://ou=pre-sales,ou=sales,dc=mycorp,dc=com

LDAP://ou=post-sales,ou=sales,dc=mycorp,dc=com

مثال : ADsPath را برای کاربری به نام Richard Long و گروهی به نام mygroup و کامپیوتری به نام moose در OU مربوط به pre-sales بنویسید :

LDAP://cn=Richard long,ou=pre-sales,ou=sales,dc=mycorp,dc=com

LDAP://cn=mygroup,ou=pre-sales,ou=sales,dc=mycorp,dc=com

LDAP://cn=moose,ou=pre-sales,ou=sales,dc=mycorp,dc=com

/ 0 نظر / 36 بازدید